Village Master

( ระบบบริหารงานนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร )

Village Master ระบบบริหารงานนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เป็นระบบช่วยในการจัดเก็บเงินค่าส่วนกลาง จัดเก็บค่าสาธารณูปโภค ช่วยออกใบแจ้งค่าส่วนกลาง และออกใบเสร็จรับเงิน ให้กับลูกบ้าน พร้อมทั้งรายงานช่วยให้เจ้าหน้าที่ทำงานง่ายขึ้น
เกี่ยวกับโปรแกรม :โปรแกรมบริหารงานนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ช่วยจัดเก็บเงินค่าสาธารณูปโภค นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

Phone

Email