Legal Collection

( ระบบบริหารงานกฎหมาย )

ระบบบริหารงานกฎหมาย เป็นโปรแกรมงานฟ้องคดี ช่วยบริหารงานฟ้องคดี ติดตามสถานะคดีปัจจุบัน ติดตามนัดศาล ติดตามการขยายอุทธรณ์ ติดตามเอกสาร ช่วยบันทึกการเบิกจ่ายค่าขึ้นศาล ช่วยบันทึกการเบิกจ่ายเคลียร์เงินค่าทนาย ค่าวิชาชีพในการดำเนินคดี ลดปัญหาการเบิกจ่ายเงินซ้ำ สามารถบันทึกข้อมูลผ่านมือถือหรือแท็บเล็ตได้ทำให้การติดตามคดีมีความสะดวกและรวดเร็ว และมีรายงานที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารไว้ให้มากมาย
มีระบบห้องมั่นคงเพื่อบริหารการจัดเก็บเอกสารในการดำเนินคดี การรับการส่งเอกสารจากทนายและผู้จ้างอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ยังมีระบบ KPI ที่จะช่วยให้การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
สถานะคดี : เตรียมงานฟ้อง, ชะลองานฟ้อง, ยกเลิกฟ้อง, ทำยอม-ถอนฟ้อง, พิจารณาคดี, พิพากษา, ขอความเห็น, รอยื่น อุทธรณ์-ฎีกา, พิจารณาคดี อุทธรณ์-ฎีกา, ออกคำบังคับ, ออกหมายบังคับ, ขอคืนต้นฉบับ, รอคืนชุดงาน, ปิดคดี
เกี่ยวกับงานฟ้อง : ปัจจุบันโปรแกรมงานฟ้องคดีไม่มีให้ได้เลือกใช้งานมากนัก ทำให้บริษัทต้องทำงานในแบบ Excel ซึ้งการทำงานทำให้ประสบปัญหาการจัดการงานฟ้องคดีเกิดความซ้ำซ้อนการทับซ้อนหรือสูญหายของข้อมูลที่บันทึกไว้ ปัญหาการเบิกจ่ายเงินซ้ำ ปัญหาจัดเก็บเอกสารไม่เป็นระเบียบ ปัญหาการติดตามนัดศาลและเอกสารและข้อมูลที่สำคัญเกิดความล่าช้า ปัญหาการขยายอุทธรณ์ ทางบริษัท บีซีเอ็น คอร์ปอเรชั่น จำกัด จึงเล็งเห็นความสำคัญเหล่านี้และได้พัฒนาโปรแกรมงานฟ้องคดีขึ้น เพื่อช่วยให้บริษัทหรือหน่วยงานกฎหมายทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นระบบมากขึ้น

Phone

087-498-1668

Email